1967 Kuraki 3" HBM

1967 Kuraki 3" HBM

$19,500 (USD)
Helena, AL

Kuraki 3" HBM Serial# 622

1978 Union BFT80/2

1978 Union BFT80/2

$24,500 (USD)
Helena, AL

Union 4" HBM Model BFT 80/2 Serial# 75274